Phân tích Triple Zigzag DXY

Cấu trúc của chỉ số DXY gợi ý về sự phát triển của một wxyxz ba ziczac lớn của mức độ chu kỳ.

Tại thời điểm viết bài, một sóng chuyển động tuần hoàn z đang được xây dựng. Cấu trúc bên trong của sóng z gợi ý một hình zigzag ba Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ. Sóng sơ cấp Ⓩ vẫn đang trong quá trình phát triển. Nó dường như có dạng một đường ngoằn ngoèo kép (W) – (X) – (Y) của mức độ trung cấp.

Giá có thể tiếp tục đẩy lên 106,58. Ở mức đó, sóng z sẽ ở mức 161,8% so với sóng y trước đó.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một kịch bản thay thế. Trong biến thể thứ hai, giả định rằng chu kỳ sóng bất động y là một đường zigzag ba chính.

Nếu tùy chọn này được xác nhận, thì thị trường sẽ di chuyển xuống thấp hơn, tạo ra một sóng x xen kẽ chu kỳ. Rất có thể nó sẽ có dạng một đường ngoằn ngoèo chính Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ.

Giá có thể giảm xuống 99,07, như được chỉ ra trên biểu đồ. Ở mức đó, sóng x sẽ bằng 38,2% sóng y.

Nguồn: orbex

Close